Nõmmet tuleb hakata südamega juhtima

Nõmme Koostöökoda koostas Nõmme elu-olu kohta küsimused, millele palus kõikidel Nõmmel eesolevatel valimistel kandideerivatel inimestel vastata.

Siin on minu vastused.

Nii küsimused kui vastused leiavad kajastuse ka Nõmme kodanikuühenduste poolt välja antavas ajalehes ja jõuavad nii kõikidesse Nõmme postkastidesse.

wnnzdOxR4COOyEp9nA-w25zrv-Fl9157hob7p0iexngKas Tallinna linnajuhtimine on jaotunud linnaosa ja linna vahel optimaalselt, õiglaselt ja õigesti? Milline peab Teie arvates olema halduskogu roll linnaosa juhtimisel? Miks on Teie arvates vaja Tallinna linnajuhtimises midagi muuta? Kui on, siis mis konkreetselt ja mida Teie olukorra muutmiseks ette võtaksite?

Nõmmet tuleb hakata juhtima südamega ja esikohale tuleb seada siinsete inimeste huvid. Ma ei pea õigeks, et järjest rohkem on Nõmme tuleviku üle otsustamist viidud Vabaduse platsile. Esmatähtsad küsimused, näiteks heakord või linnaosa planeerimine, tuleb otsustada Nõmmel. Samuti on oluline, et meie kogukond (selle all ma mõtlen ka Nõmme halduskogu) saaks oma kodukoha arengutes kaasa rääkida. Nõmme halduskogust peab saama linnaosavalitsuse koostööpartner, kes on kaasatud linnaosa otsustusprotsessidesse.

Tallinna juhtimine peab olema aus, avatud ning eelkõige arvestama inimeste soovide ja vajadustega. Linnavalitsus peab pingutama selle nimel, et Tallinnasse loodaks uusi ja tasuvaid töökohti, et siinsed teed oleksid korras ja lastel oleks olemas koht lasteaias, kui ema või isa tahab peale tema sündi tööle naasta.

Milliseid kitsaskohti näete Nõmme hariduselus (alates lasteaedadest lõpetades huviringidega) ning mida tuleks nende kõrvaldamiseks ette võtta? Kuidas kavatsete toetada lasteaiateenuse kättesaadavust, kui olulist meedet tööhõive suurendamiseks ja lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks?

Vaieldamatult on Nõmmel üheks peamiseks murekohaks lasteaiakohtade puudus. Sel kevadel ootas Nõmmel lasteaiakohta üle 600 lapse. Sügisel luuakse Nõmmele juurde 44 uut lasteaiakohta. Kuid see ei ole piisav, et kõik Nõmme lapsed saaksid endale soovitud lasteaiakoha. Oma järge jääb järjekorda ootama üle 250 lapse.

Mõistan, et üleöö ei ole võimalik kõigile soovijatele Nõmmele lasteaiakohti teha. Kuid lahendus ei saa olla ka lastearvu suurendamine rühmades ja mõne üksiku lisakoha loomine, nagu seda on seni tehtud.

Lapsed peavad saama käia lasteaias, mis asub kodu lähedal. Selleks tuleb Nõmmele ehitada kaks uut lasteaeda ja lapsehoiuraha tõsta 106 eurolt 130 eurole.

Samuti tuleb suurendada investeeringuid olemasolevate lasteaedade remondiks. 6 miljonit eurot aastas võiks olla see summa, mis Tallinn paneb igal aastal lasteaedade jooksvasse remonti.

Milliseid muudatusi tuleks teie arvates teha Nõmme liikluses ja ühistranspordis? Kui muudatused eeldavad Nõmme-väliseid otsuseid, siis kirjeldage ka neid.

Pikalt on räägitud ja arutatud Nõmmele uue bussiliini loomist, mis ühendaks Laagrit ja Kesklinna mööda Pärnu maanteed, läbi Nõmme keskuse. Siiani on need mõttetalgud lõppenud vaikusega. Minu meelest tuleks see vaikus lõpetada ning teha selline ühendus Nõmme ja Kesklinna vahel teoks.

Teiseks on kummaline mõelda, et Tallinna ja Pärnu vahel sõidavad bussid tihedamini kui Kesklinna ja Laagri vahet. Täna see nii on. Olen seda ettepanekut juba varem teinud, et bussi nr 20 sõidugraafik tuleb muuta tihendamaks ja panna see normaalselt sõitma ka nädalavahetuseti. Samas, kui teha uus bussiliin Kesklinna ja Laagri vahel läbi keskuse, siis tuleb muidugi kaaluda, kas mõlema muudatuse (uue liini ja bussi nr 20 graafiku tihedamaks muutmine) sisseviimine on otstarbekas.

Selleks, et Nõmmel saaks mugavalt ja hästi liikuda, tuleb korda teha teed: Vabaduse puiestee, Pärnu maantee (Nõmme ülesõidu ja Järve Selveri vahele jääv lõik) ning muidugi väiksemad tänavad (Hiiu, Metsa, Raudtee). Lisaks sõiduteedele tuleb teha Nõmmele ka korralikud kõnniteed, et lapsed ei peaks koolist koju minnes ukerdama ohtlikult sõidutee ääres, et turvaline ja hea oleks liikuda nii lapsevankriga emal kui pensionäril. Miks mitte nende kõnniteedega koos metsatukkade juurde panna ka pingid, et poest koju jalutav memm või taat saaks vahepealt jalga puhata.

Mulle meeldib sõita väga rattaga, nii vabal ajal, kui suvel tööl käies. Praegu ei saa jääda kuidagi rahul olemasolevate rattateedega. Tallinnasse tuleb luua korralik ja turvaline  jalgrattateedevõrgustik, et Nõmmelt saaks rattaga mugavalt kõikidesse Tallinna linnaosadesse ja lähivaldadesse.

Kas ja kuidas soodustaksite kodanikualgatust ja (väike)ettevõtlust Nõmmel?

Nõmmelt on viimastel aastatel elavnenud asumiseltside tegevus ja kindlasti tuleb nende algatusi ja toimetamisi linnaosa poolt toetada.

Üks võimalus selleks on loomekeskuse rajamine Nõmmele. Mina näen seda kohana, kus Nõmme seltsid, väikeettevõtjad, heategevusorganisatsioonid jne saaksid igapäevaselt tegutseda. Kus saaks korraldada huvitavaid töötubasid, koolitusi, vestlusõhtuid. Kus saaks inimesed nautida häid kultuurisündmusi, teha kohvikuõhtuid. Mis oleks kõigi nõmmekate, nii noorte kui vanade, hea ja sõbralik kohtumispaik.

Kas selline koht arendada välja Nõmme kultuurikeskuses või rajada täiesti uus keskkond kuhugi Nõmme mändide alla, seda tuleb koos läbi mõtelda. Võimalusi, kuidas ja kuhu selline kohtumispaik teha on palju, üheskoos tuleb leida selleks sobiv lahendus.

Kuidas suhtute Nõmme üldplaneeringu protseduuri kulgemisse ja sellega kavandatavasse muutustesse? Nõmme elanike algatusel on Nõmmele loodud Nõmme-Mustamäe maastikukukaitseala ja võetud kaitse alla kõik Nõmme parkmetsad  Kuidas suhtute kõigile tallinlastele olulise puhkeala – liigirohke ja metsatüüpidelt väga rikka Harku metsa kaitse alla võtmisesse?

Nõmme üldplaneeringu praegusel kujul vastuvõtmist ma ei toeta, sest selles on jätkuvalt mitmeid ebamõistlikke ettepanekuid. Üks nendest on näiteks Harku raba äärde sõidutee rajamine.

Harku raba on minu lapsepõlve mängukoht. Seal veetsin suure osa oma vabast ajast, suvel metsas luurekat mängides ja talvel suusatades või kelgutades. Mulle tähtis, et see saaks kaitse alla võetud, kindlustamaks raba säilimise ka tulevikus.

Pääsküla ja Harku rabad on piltlikult öeldes Nõmme kopsud, nende asemele ei tohi tekkida ehitustegevust või magistraale. Olen Pääsküla ja Harku raba kaitse alla võtmise eest seisnud 2007. aastast ning teinud korduvalt linnavalitsusele ettepanekuid ja algatanud volikogus eelnõu mõlema raba kaitse alla võtmiseks. Mind rõõmustab, et Pääsküla raba saab nüüd kaitse alla võetud. Kuid alustatud töö tuleb lõpuni teha, lisaks Pääsküla rabale tuleb kaitse alla võtta ka Harku raba.

Kuidas käitute, kui  tekivad lahknevused linna(osa)elanike soovide, spetsialistide hinnangu ja erakonna programmi vahel?

Nõmmet puudutavad otsused tuleb langetada selliselt, mis on parimad Nõmmele ja siinsele kogukonnale. Olen seda senini suutnud järgida ja teen seda ka edaspidi.

Öeldakse, et vaidlustes sünnib tõde. Seega erinevad arvamused osapoolte vahel mind ei hirmuta, pigem on need teretulnud.

Mida Teie Nõmmel konkreetselt paremini teeksite või muudaksite? Palun tooge näiteid.

Nõmme lapsevanematele tuleb anda kindlustunne, et nende lapsed saavad käia kodu lähedal lasteaias ja koolis. Nõmmele tuleb ehitada uus lasteaed ja olemasolevad lasteaiad tuleb hoida korras ning turvalised, et need oleksid parimad mängu- ja õpikohad kõige pisematele nõmmekatele.

Nõmme looduslähedane elukeskkond peab säilima ja seda tuleb hoida. Lisaks Pääsküla rabale tuleb võtta kohaliku kaitse alla Harku raba, et sinna ei rajataks tulevikus sõiduteid ega pilvelõhkujaid.

Nõmme tänavad ja metsatukad peavad olema hoolitsetud ja puhtad.

Nõmmekatel peab olema võimalus veeta oma vaba aega huvitavalt ja sportlikult oma kodukohas.

Nõmme Gümnaasiumi jalkaplatsile uued väravad!

561892_610446465673967_186066082_nKuna Nõmme linnaosavanem ei suuda jalkasõpradele vastuseid anda ega nende muret lahendada, siis pöördusin Nõmme noorte murega linnavalitsuse poole. Hiiu staadioni saime korda tehtud. Loodetavasti suudame ka Nõmme Gümnaasiumi jalgpalliväljakule uued väravad soetada. Tellimus selleks on olemas.

Lp abilinnapea

Nõmme Gümnaasiumi, endise Hiiu Põhikooli hoone (edaspidi algklasside maja) juures on jalgpalliväljak, kus paljud noored ja vanemad jalgpallisõbrad on aastaid mängimas käinud.

Suvel pöördusid minu poole pettunud Nõmme noored murega, et enam ei ole vabal ajal kusagil jalgpalli mängida. Nimelt on suve algusest alates nimetatud jalgpalliväljakult üks platsil olevates väravates kadunud ja olemasolev värav on väga halvas seisukorras.

Meil Nõmmel on küll Hiiu staadion, mis pärast korduvaid lapsevanemate, jalgpallimängijate, minu, Nõmme halduskogu ja paljude teiste arupärimisi ja pöördumisi on saanud lõpuks endale uue murukatte. Kuid Hiiu staadionil esiteks ei ole võimalik noortel saada sobivaid aegasid mängimiseks ning teiseks käib väljaku rentimine neile ülejõu. Seega tuleb leida linnaosal koostöös linnavalitsusega võimalus ja muuta Nõmme Gümnaasiumi algklasside maja juures olev jalgpalliväljak taas mängimiskõlblikuks.

Pöördusin Nõmme noorte murega 10. juulil 2013 Nõmme linnaosavanema poole, kes kahjuks ei ole näidanud vähimatki huvi antud teema suhtes. Ei ole ma saanud tagasisidet, kas linnaosa on teadlik Nõmme Gümnaasiumi jalgpalliväljaku kadunud värava saatusest või sooviks omalt poolt midagi ette võtta, näiteks soetada väljakule uued väravad.

Seoses sellega pöördun Teie poole ettepanekuga, soetada Nõmme Gümnaasiumi algklasside maja juures olevale jalgpalliväljakule uued väravad, et noored saaksid jalgpalli mängides oma vaba aega sportlikult veeta.

Ühtlasi palun Teil vastata järgnevatele küsimustele:

1. Kas Te olete teadlik, et Nõmme Gümnaasiumi algklasside maja juurest kadus suve alguse üks jalgpallivära?

2. Kas olete koos linnaosavalitsusega uurinud, kuhu nimetatud platsilt jalgpallivärav kadus?

3. Kas Nõmme linnaosavanem on antud küsimuses linnavalitsuse poole pöördunud ning teinud ettepaneku uu(t)e värava(te) soetamiseks?

4. Kas peate võimalikuks Nõmme Gümnaasiumi algklasside maja juures olevale jalgpalliplatsile uute väravate soetamist?

Nõmme jalgpallisõprade nimel,

Õnne Pillak

Suvel võiks Tallinna tänavatel olla politsei rattapatrullidLondon-Police-Get-On-Thei-001Küllap on kõik märganud kiirabipatrulle, mis suve alguses vanalinnas ringi sõidavad ja inimesi abistavad. Koostöös politseiga võiks suvekuudeks tuua Tallinna tänavatatele ka politsei rattapatrullid.

Suvel on linnas rohkem inimesi. Turistid tulevad uudistama meie ilusat vanalinna, tallinlased veedavad rohkem vaba aega välikohvikutes ja parkides. Tahes-tahtmata teeb see pikanäpumehed aktiivsemaks, sest inimmassid tähendavad neile rohkem “teenimisvõimalusi”.

Probleemidele pealinna tänavatel on viidanud ka linnavalitsus, seda eriti just vanalinnas, kus elanikke häirib kärarikas ööelu. Samuti saame pidevalt lugeda inimeste muret seoses pisivarguste ja huligaanitsemistega. Tallinna tänavad vajavad suvekuudel suuremat tähelepanu ja rohkem turvamist ning seda kõikides linnaosades, mitte ainult kesklinnas.

Üks võimaliks, kuidas tallinlaste ja turistide elu turvalisemaks muuta, olekski neile politsei lähemale toomine. Korravalvurid tuleb tuua tänavatele, inimestele lähemale kõikidesse linnaosadesse. See mõjuks efektiivselt pättide ohjeldamisel, annaks inimestele suurema turvatunde, võimaldaks kurikaelad kiiremini tabada ning ohjaks suvekuude kärarikast ööelu. Politsei rattapatrullide rakendamine on kõige optimaalsem võimalus, kuna igale poole autoga ligi ei pääse.

Politsei rattapatrullid ei ole midagi uut, selliseid patrulle kasutatakse Euroopas paljudes linnades ja varasemalt on jalgrattapatrullid olnud ka Nõmme ja Põhja-Tallinnas.

Turvalisus on linlaste jaoks tähtsal kohal. Seetõttu on oluline, et nii Tallinna linn kui ka Politsei teeksid koostööd, et inimeste vara ja heaolu kaitsta. Just sellepärast tegi mõni aeg tagasi linnavalitsusele ja politseile ettepaneku kaaluda tulevikus Tallinna tänavatele rattapatrullide toomist.


Nõmme mäele vaateplatvorm, vaateratas või vaatetornid?

Mulle Mart Aderi mõte Nõmme mäelt avanevast linnapanoraami eksponeerimisest meeldib. See oleks üks võimalustest, kuidas muuta väsinud Nõmme keskust atraktiivsemaks.

Kuid ma ei piirduks ainult vaateplatvormi lahendusega, mis täna on välja pakutud. Minu meelest peaks mõtlema natuke lennukamalt, et leida see parim variant, mis sobiks Nõmme keskkonda ja oleks inimestele maksimaalselt atraktiivne.

Liverpooli vaateratasNõmme inimesed võiksid üheskoos arhitektide ja ideemeistritega mõelda selle üle, kas see lahendus peaks olema Nõmme mäele tehtud vaateplatvorm või mäe nõlvadele rajada hoopis mändide latvadest üle ulatuvad puidust vaatetornid, nagu see on Pääsküla rabas. Või hoopis ehitada vaateratas, mis on populaarne ja inimeste poolt armastatud atraktsioon paljudes Inglismaa linnades.

Võimalusi on erinevaid ja palju. Seetõttu tegin linnaosa valitsusele ettepaneku teha Nõmme mäelt avaneva linnapanoraami eksponeerimiseks ideekonkurss, et leidma parim lahendus, kuidas see mõte kõige paremini ellu viia.

Ma tõesti loodan, et see ideekonkursi ettepanek leiab toetust.

Kui Sul on mõtteid, kuidas Nõmme keskus elavamaks muuta, siis kõik mõtted on teretulnud aadressile onne@reform.ee .

Paneme Nõmme südame taas tuksuma.

Nõmmele wall of fame elik nõmmekate kuulsuste väljak

wall of fame, salfordWall of fame, eesti keeles kuulsuste sein on kummardus silmapaistvatele inimestele. Sellise kummarduse võiks teha ka Nõmmel elanud ja elavatele tähelepanuväärsetele nõmmekate. Teisisõnu pakun välja, et Nõmmele võiks rajada seal elanud oluliste eestlaste austuseks kuulsuste väljaku või seina. Minu eelistu kaldub pigem seina poole, kuigi varasemalt on räägitud kuulsuste väljakust. Nõmme kuulsuste seinal oleksid siis Eestile ja Nõmmele oluliste isikute tutvustavad elulootahvlid.

Kindlasti tekib nii mõnelgi küsimus, et miks seda vaja on. Vastan.

Esiteks. Nõmme on olnud koduks paljudele tuntud eestlastele. Eredamate näidetena võib tuua Lennart Meri, Voldemar Panso ja Paul Kerese. Ma arvan, et need inimesed väärivad meelespidamist ja tutvustamist meie lastele ja nende lastele ning meie külalistele.

Teiseks. Nõmmekate jaoks on Nõmme ajalugu oluline ja oma kodukoha üle ollakse uhked. Kuulsaid nõmmekaid tutvustava seina rajamine oleks üks võimalus, kuidas Nõmme ajalugu väärtustada ja panna see elama me silme all.

Kolmandaks ma usun, et see suurendaks veelgi meie kodukoha identiteeditunnet.

Nikolai von Glehni kuju rajamisega on hea sissejuhatus sellise seina rajamiseks tehtud ning ühe võimalusena võikski kaaluda Nõmme kuulsuste seina rajamist Nõmme turu juurde kõikiNVG tervitava Nikolai von Glehni kuju vahetuslähedusse.

Kuid see on kõigest esmalt lendu lastud mõte. Täpsema lahenduse, kuulsuste seina disaini ja asukoha kohta, peaks välja selgitama läbi ideekonkursi, kus saaksid kaasa rääkida kõik, kes seda soovivad.

Ja veel üks mõte seoses Nõmme kuulsuste seinaga. Inimesed, kelle elulood seinale lisada, peaks valima Nõmme inimesed. Oleks kena alustada traditsiooni, mille järgi saaksid elanikud igal aastal esitada Nõmme kuulsuste seinale uue inimese lisamiseks ettepanekuid ja koos Nõmmele linnaõiguste andmise aastapäeva tähistamisega lisataks uus tunnustust vääriva Nõmme inimese lugu sellele seinale.

Mis saab Nõmme muuseumist?

IMG_20130418_113919Eelmisel nädala sai näha ajaleheveergudel järjekordset kukepoksi eelmise (Rainer Vakra) ja praeguse (Erki Korp) Nõmme linnosa vanema vahel. Ei olnud seekord teemaks kinkekaardid, lillepoodide arved või eksklusiivsed reisid, vaid meie armas Nõmme muuseum. Kuigi vastastikku kostitasid mehe teineteist mahlakate sõnadega, siis jäi selle vaidluse käigus selgusetuks, et mis siis saab Nõmme muuseumist homme, ülehomme, aastate pärast. Kas personalivahetus on muuseumi töö halvanud selliselt, et see võib viia tasahilju muuseumi ukse jäädavalt lukku keeramiseni (praegu on muuseumi lahioleku päevasid vähendatu viielt kolmele)?

Alates käesoleva aasta aprillist lahkusid töölt kauaaegne Nõmme muuseumi juht Piret Loide ning temaga koos Kadri Liivaleht. Aitäh neile, tubli töö eest!

Pean tunnistama, et minul võttis nende kahe inimese muuseumist äraminek meele kurvaks, sest tean neid mõlemat juba enda põhikooliajast. Piret Loide oli minule esimene koolidirektor Kivimäe koolis. Kadri Liivalehelt olen ma alati saanud head nõu ja soovitusi kirjakunsti kohta. Ükskõik millises koolis ma parajasti käisin, tema oli alati kooliraamatukogus naeratusega tervitamas. Seetõttu oli Nõmme muuseumisse minna alati soe ja hea tunne, sest omad ootasid seal ees. Nüüd on aga tunne justkui oleks mind väljatõstetud mõnest armsast kohast ja jäetud omapead tühjale tänavale uitama. Külm on, kui Nõmme muuseumile mõtlen. Ja murelikuks teeb see kõik.

Kas te teadsite, et Nõmme on ainus Tallinna linnaosa, millel on oma linnaosamuuseum. Nõmme muuseum on meie kodukoha identiteedi kandja tutvustades Nõmme minevikku tänapäeva noortele nõmmekatele ja Nõmme külalistele. Kandes endas ilusaid mälestusi vanemate nõmmekate jaoks.

Nõmme Muuseum loodi 13. novembril 1935. aastal Nõmme Linna Muuseumi Komitee eestvedamisel. Toona oli muuseumi eesmärgiks talletada kõik Nõmme omavalitsusse ja seltsiellu puutuv.

Peale 1940. aastal likvideerimist taasavati muuseum 28. veebruaril 2002. aastal renoveeritud Nõmme jaamahoones. Majas on kaks eksponaatide saali ning näidiskabinet. Püsiekspositsioon näitab Nõmme linna arengulugu alates Nõmme rajamisest Nikolai von Glehni poolt 19. sajandi lõpust kuni tänapäevani. Lisaks püsiekspositsioonile saab muuseumis näha ka erinevaid näitusi, mis iga paari kuu tagant vahetuvad.

Nõmme muuseum on Nõmme inimestele oluline haridusasutus, mälestuste heietamise ja kooskäimise koht.

Olgu öeldud, et arvestades praeguse linnaosa vanema ükskõikset suhtumist Nõmmesse ja linnaosa väärtustesse, siis olen ma Nõmme muuseumi tuleviku pärast tõsiselt mure. Erki Korpi initsiatiivil on paljude Nõmmele oluliste asutuste juhtimine toodud Vabaduse platsile, tema soov oli kaotada Nõmmelt arhitekti ametikoht. Kas tõesti järgmiseks tahab ta kustutada Nõmme ajaloolist mälu? Ja mis seejärel järgmiseks, ehk sooviks Erki Korp üldse kaotada Nõmme linnaosa? Palun vabandust, kui ma läksin nüüd liiale, aga nagu vanarahvas juba ütles: hirmul on suured silmad.

Ajendatud enda peakohale kogunenud murepilvedest tegin ma linnapeale ühe lihtsa arupärimise Nõmme muuseumi kohta. Küsisin temalt vastuseid neljale järgmisele küsimusele:

  1. Aprilli lõpus vabastati Nõmme muuseumi töötajad ametist. Kes juhib täna Nõmme muuseumi?
  2. Kas Nõmme muuseumile on plaanis otsida uus juht. Kui jah, kas selleks kuulutatakse välja avalik konkurss ja millal?
  3. Linnaosa vanema sõnul on plaanis teha Nõmme muuseumis remont. Mida täpsemalt selle remondi käigus tehakse ning kas Nõmme linnaosa või/ja Tallinna eelarves on selleks ettenähtud vajalikud vahendid?
  4. Kas Nõmmele jääb muuseum  alles?

Nõmme lasteaedadest

582084_10200796476865425_1526907111_nKaks päeva tagasi lugesin ma kuidas Nõmme linnaosa vanem Erki Korp hooples sellega, et hakkab Nõmmele 400 kohalist lasteaeda ehitama. Täna lugesin Nõmme Sõnumitest, kuidas ma saaksin volikogus linnukese kirja, kui teeksin ettepaneku Lootuse ja Valdeku nurgal olev metsatukk munitsipaalomandisse taotleda, et sinna lasteaed ehitada.

Alustame algusest. Olgu esimese asjana öeldud, et minu meelest on praegune lastehoiusüsteem Tallinnas pisut vanamoodsaks ja paindumatuks muutunud. Täna on Tallinnas puudu üle 6000 lasteaiakoha. Selge on see, et üleöö neid kohti juurde ei loo. Selleks ei ole piisavalt raha ega võimalusi, et homme vajaminevat arvu lasteaedasid ehitada. Seetõttu on mul ettepanek muuta lastehoiusüsteem pailikumaks. Lõpuks on ju kõige olulisem see, et lapsed saaksid parima lastehoiuteenuse, kus nad oleksid hästi hoitud. Lastehoid peab olema turvaline, hoolitsetud ja motiveeritud õpetajatega, lapsel parim koht kus õppida ja mängida kuni tema vanemad on tööl. Tulevikus võiksime rääkida lastehoiuteenuse, mitte lasteaiakoha tagamisest. Lapsevanematel on eelkõige oluline, et nende laps oleks hoitud ja seda parimal viisil.

Tulles tagasi Nõmme ja linnaosa praeguse juhi väljaütlemiste juurde, siis ükskõikseks need mind ei jätnud. Tunnistan, et need tekitasid minus vastakaid emotsioone.

On tore, et Nõmmele plaanitakse kunagi, kaugemas tulevikus, uut mitmesaja kohalist lasteaeda. Just, kaugemas tulevikus, sest Erki Korp enda pressiteadetes on jätnud ütlemata kõige olulisema. Lõuna tänava lasteaeda planeeritakse ehitada kõige varem 2016. aastal. Nii on kirjas Tallinna uues lasteaedade programmis. Mul on hea meel, et linnaosa vanem toetab uue lasteaia ehitamist, kuid see ei ole kaks nädalat vana idee, mis sündis Erki Korpi peas. Tegu on “Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 “Lasteaiakoht igale lapsele”” kavast võetud mõttega, mis tehti aasta tagasi nimetatud programmi koostamist arutanud töörühmas. Kuidas ma seda tean?  Ma osalesin selle töörühma kohtumistel. Nõmme linnaosa vanemat ma nendel koosolekutel ei näinud.
Lisaks Lõuna tänava haigla lasteaiaks ümberehitamisele on samas programmis ettenähtud lasteaia ehitamine Valdeku ja Lootuse tänava nurgale või Kadaka tänavale. Teisisõnu, nimetatud programmis nähakse ette Nõmmele kahe lasteaia ehitamist aastatel 2016 ja 2018 ning raha on planeeritud nendeks tegevusteks 25 000 ja 29 000 eurot.

Väljavõte programmist „Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013–2021 „Lasteaiakoht igale lapsele””.

investeeringud

Mis puudutab minu tööd linnavolikogus ja lasteaedade eest seismist, siis ma ei ole nõus Erki Korpiga, kes arvab et peaksin eelkõige võitlema selle nimel, et Nõmme saaks endale Valdeku ja Lootuse nurgal asuva metsatuka. Mulle tundub, et lasteaedasid aitaks palju rohkem nende eelarvete suurendamine, kui mõne maatüki munitsipaalomandisse taotlemine. Tallinna (sh Nõmme) lasteaedades tuleb lõpetada praeguse linnavalitsuse peale sunnitud säästurežiim ning leida võimalus nende rahastamise suurendamiseks. Olen teinu ettepaneku suurendada lasteaedadele makstavat pearaha tänaselt 106 eurolt 160 eurole. Kahjuks Erki Korpi ülemus ja hea tuttav Tallinna linnapea Edgar Savisaar ütles sellele ettepanekule EI. Tema arvates on Tallinna lasteaedades kõik hästi ja lisaraha neile juurde anda ei ole vaja. Kas Nõmme linnaosa vanem tegi midagi, et Nõmme lasteaedade pearaha suureneks. Vastu on, et ei teinud. Ta vaatas vaikides peale, kuidas lasteaedade lisaraha taotlus maha hääletati.

Ma saan aru, et alanud on valimiskampaania ja viimaseid Nõmme Sõnumeid lugedes jääb mulje, et kuna Erki Korpil ei ole enda töötulemustest palju kirjutada, siis püüab ta igal sammul mind halvustada. Kui see teeb teda õnnelikumaks, siis las nii olla. Mina usun, et kõik see, mida sa teistele teed tuleb ringiga sulle endale tagasi. Sellepärast siiras soovitus Erkile. Selle asemel, et teiste nägu poriseks määrida peaks ta Nõmme linnaosa vanemana keskenduma sellele, kuidas Nõmme lasteaedade olukord paremaks muuta. Kuidas teha nii, et Nõmmel lasteaedade järjekordades ootavad lapsed saaksid endale koha. Nagu ma juba ütlesin, siis ma ei usu, et Nõmme lasteaedade ja lasteaia järjekorras ootavate mudilaste mured lahendaks ühe roheala munitsipaalomandisse taotlemine. Selleks, et Nõmme lasteaiad saaksid korda ja ehitatud ka uus lasteaed on vaja linnal lasteaedadesse senisest enam investeerida. Linnajuhtidel tuleb leida endas soov ja tahe anda lasteaedadele lisaraha seeläbi, et suurendatakse ühe lapse kohta makstava pearaha 160 eurole.  Samuti tuleb ette näha linnaeelarves raha Nõmmele uue lasteaia ehitamiseks. Ma võin lubada, et kui on olemas Edgar Savisaare ja Erki Korpi kirjalik lubadus, et 2014. aasta Tallinna eelarves on Nõmmele uue lasteaia ehitamiseks vahendid olemas, olen mina valimis tegema ettepanekut anda vaja minev maatükk Valdeku ja Lootuse nurgal Nõmmele. Et sinna ehitada lasteaed.

Kahjuks on täna olukord see, et praegused linnajuhid, kelle hulka kuulub ka Erki Korp ise, ei pea vajalikuks järgmise kolme aasta jooksul Nõmmele lasteaia ehitamist. Nii on see kirjas Tallinna uues lasteaedade programmis.

PS! Et Erki Korp ei saaks mind taaskord süüdistada linnavolikogu istungilt põhjuseta puudumises, siis olgu öeldud, et eile ma puudusin istungilt, sest olen haige.